Diplomatémák


BSc
1. Szerelt technológiájú környezettudatos lakóház tervezése és épületenergetikai elemzése
Célkitűzés: Szerelt lakóházak építésének hagyományai Magyarországon is fellelhetőek, de jelenlegi építési arányuk elmarad a nyugat- és észak-európai átlagtól. A diplomamunka során a hallgató foglalja össze a szerkezeti, technológiai és ökologikus sajátosságokat, valamint készítsen a tervezett épületre épületenergetikai számítást.

A feladat:
- irodalmi összefoglalás tanulmány formájában a szerelt házak technológiai változatairól és a környezettudatos tervezési elvekről ; Szerelt szerkezetű, fa/acélvázas családi ház tervezése mintaterv alapján, adott, választott építési helyszínre ; A tervezett épület épületenergetikai vizsgálata, változatok elemzése, következtetések levonása

Konzulens: Dr. Dudás Annamária
2. Szárazépítés épületszerkezetei a lakóházépítésben
Célkitűzés: A szárazépítés épületszerkezetei a mai lakóházépítésben is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a gyakorlati tapasztalatok pozitívumainak köszönhetően. Ugyanakkor épületfizikai sajátosságaik a hagyományos szerkezetekhez viszonyítva egyszerűbben fokozhatók. A diplomamunka célja a szárazépítési szerkezetek alkalmazási területeinek feltérképezése, és előnyeik, versenyképességük épületfizikai összehasonlításon alapuló bemutatása.

A feladat:
- irodalmi összefoglalás tanulmány formájában a szárazépítés épületszerkezeteiről, a lakóépületeknél alkalmazható megoldásaikról ; Szerelt épületszerkezetek épületfizikai teljesítményének fokozása ; Hagyományos szerkezetű családi ház engedélyezési terv szintű tervezése mintaterv alapján ; Belső szerkezetek szárazépítési szerkezetekkel való helyettesítés lehetőségei, összehasonlítás, következtetések

Konzulens: Dr. Dudás Annamária
3. Családi ház tervezése talajvízzel terhelt építési helyszínre
Célkitűzés: Magyarország domborzata számos építési terület talajvízzel terhelt problémáját adja. A diplomamunka célja a hallgató vízszigetelési területen szerzett ismereteinek hasznosítása, továbbfejlesztése, adott épületszerkezetekre való alkalmazás és tervezés elsajátítása.

A feladat:
- vízszigetelési megoldások tanulmányban való összefoglalása, összehasonlítása ; Családi ház tervezése mintaterv alapján adott, választott építési helyszínre, engedélyezési szintű terveinek kidolgozása ; Vízszigetelési részlettervek, esetleges variánsok ; Technológiai műleírás

Konzulens: Dr. Dudás Annamária
4. Felújított épületek monitoring eredményei és számított energia fogyasztásának öszszehasonlítása az MTA Vácrátóti Arborétumában (az MTA-val kötött együttműködési megállapodás keretében)
Célkitűzés: A diplomázók épületenergetikai ismereteire építve gyakorlati példán keresztülmélyítsék el tudásukat energetikai beruházások hasznosságának területén, megvalósult beruházások elemzésével és további fejlesztési lehetőségének definiálásával.

A feladat:
- Megvalósult beruházás ismertetése ; Tervezett és valós energetikai teljesítmény dokumentálása ; Eltérés okainak felderítése, ismertetése ; Fejlesztési javaslatok megfogalmazása

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD
5. Felújított vagy új családi házak vizsgálata energetikai számítással, életciklusra vetített költség (LCC) elemzésekkel, szerkezeti megoldási javaslatok megfogalmazásával
Célkitűzés: A diplomázók épületenergetikai ismereteire építve energetikai és bekerülésiköltségszámításokkal mélyítsék el tudásukat energetikai beruházások hasznosságának területén, felújított vagy új építésű házak elemzésével, fejlesztési lehetőségének megfogalmazásával.

A feladat:
- Mintaépület ismertetése ; Beruházások energetikai és gazdasági mutatóinak számítása ; Gazdasági optimumra törekvő fejlesztési javaslatok megfogalmazása

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD, Dr. Szalay Zsuzsa
6. Közel nulla energia igényt kielégítő új építésű családi ház tervezése és teljes életciklusú költségvizsgálata
Célkitűzés: A diplomázók épületenergetikai ismereteire építve energetikai és bekerülési költségszámításokkal mélyítsék el tudásukat a közel nulla energiaigény követelményt kielégítő új építésű házak elemzésével, fejlesztési lehetőségének megfogalmazásával.

A feladat:
- Több típusból választható lakóépületek energetikai minőségének elemzése; Az épületek áttervezése a közel nulla energetikai követelmény és a gazdaságosság szempontjának figyelembevételével; Beruházások energetikai és gazdasági mutatóinak számítása ; Tanulságok megfogalmazása, összegzése

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD, Dr. Szalay Zsuzsa
7. Építési anyag (pl. Austrotherm, Rockwool stb.) és technológia (falszigetelés, tetőszigetelés, stb.) alkalmazhatóságának vizsgálata közel nulla energiaigényű épületek esetén
Célkitűzés: A diplomázók épületenergetikai ismereteire építve energetikai és bekerülésiköltségszámításokkal mélyítsék el tudásukat energetikai beruházások hasznosságának területén, közel nulla energiaigényű épületek szerkezeti követelményeit kielégítő, felújítás vagy új építés során használható technológiák elemzésével, fejlesztési lehetőségének megfogalmazásával.

A feladat:
- Kiválasztott anyag és technológia részletes bemutatása, gyártóval/forgalmazóval történő kapcsolatfelvétel; Lehetséges alkalmazások energetikai és gazdasági mutatóinak számítása; Gazdasági optimumra törekvő fejlesztési javaslatok megfogalmazása; Eredmények dokumentálása rajzi és írásos munkarészekkel

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD
8. Közel nulla energiaigényű új épület/felújítás tervezése költség- és energetikai optimum kereséssel
Célkitűzés: Míg a mérnöki gyakorlat egy épület „optimális” felújítását néhány felújítási változat energiaigényének és beruházási költségének összehasonlítása alapján választja ki, a valódi optimumot csak matematikai optimalizációs eljárásokkal találhatjuk meg. A diplomamunka célja ezen eljárások megismerése és alkalmazása egy adott épületen.

A feladat:
- egy új közel nulla energiaigényű épület/ felújítás koncepcionális tervezése adott helyszínre; Költség- és energetikai optimum keresése mérnöki eszközökkel és matematikai optimalizációs eljárással, az eredmények összehasonlítása; Az épület részletterveinek kidolgozása

Konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa
9. Energiahatékony családi ház tervezése
Célkitűzés: a Lakóépületek tervezése című tárgy keretében korábban megtervezett, vagy egyéb saját tervezésű szabadon álló családi ház továbbfejlesztése, valamint energetikai és gazdaságossági elemzése.

A feladat:
a) A meglévő engedélyezési szintű terv egyszerűsített energetikai vizsgálata, energetikai minősítése b) A tervezett lakóépület továbbfejlesztése „A+” energetikai minőség, illetve „közel 0” energetikai szint eléréséig, építési engedélyezési szintű tervkidolgozással c) A kapcsolódó épület szerkezeti-szakipari részletek, illetve azok javasolt alternatíváinak tervezése, elemzése a vonalmenti hőhidak hatásának figyelembe vétele véges differenciák módszerén alapuló szimulációs vizsgálattal d) A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek, valamint alkalmazásuk energetikai/költség hatásának elemzése e) Az eredeti, illetve az energetikai céllal továbbfejlesztett épület becsült kivitelezési költségeinek (anyag + munkadíj) és a várható energia me takarítás mértékének elemzése, összehasonlítása

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
10. Társasház energiatudatos es költséghatékony felújítása
Célkitűzés: egy 1960-as években épült tégla teherhordó szerkezetű többlakásos társasház energetikai felülvizsgálata, és költséghatékony felújításának megtervezése.

A feladat:
a) A meglévőépület felmérése az energetikai ellenőrző számításokhoz szükséges tartalommal, és a felmérés dokumentálása M=1:100 méretarányban b) Az épület szerkezeti és szakipari állagromlásának, avulásának vizsgálata, a lehetséges felújítási anyagok és technológiák alternatíváinak elemzése, és felújítási javaslat készítése tanulmány formájában c) A meglévő épületegyüttes energetikai vizsgálata egyszerűsített számítási móddal. Az épület energetikai besorolásának és primer energiafogyasztásának meghatározása d) Javaslattétel alternatív energetikai felújítási megoldásokra, az egyes megoldások költségbecslése és a várható energia-megtakarítás alapján költség-haszon elemzés készítése e) A konzulenssel közösen kiválasztott felújítási alternatívához részletes energetikai számítás készítése f) A kiválasztott alternatívához tételes költségbecslés, megvalósítási időütemezés és részletes technológiai leírás készítése

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
11. Vakolt homlokzati falszerkezetek hő- és páratechnikai viselkedésének elemzése
Célkitűzés: különböző falazóelemekből készült homlokzati falszerkezetek vakolt jellegű felületképzéseinek hő-és páratechnikai tervezése, téli és nyári viszonyokra, a tervezéshez szükséges adatbázis összegyűjtése, az állandósult és a változó állapot számítási figyelembe vételének különbségei

A feladat:
a) Tanulmány készítése a nemzetközi es hazai szakirodalom alapján a homlokzati falszerkezetek téli és nyári állapotra vonatkozó hő- és páratechnikai viselkedésének számítási elveiről b) Az aktuálisan létező hő- es páratechnikai számítási eljárások elemzése, a számításoknál használható anyagtulajdonsági adatbázisok meglétének, elérhetőségének teljes körűségének és naprakészségének vizsgálata c) Meglévő (szabványban vagy minőségtanúsítványban megadott) épületfizikai anyagtulajdonságok (pl. hővezetési tényező, szorpciós izoterma, stb…) laboratóriumi mérésekkel történő ellenőrzése, szükség eseten javaslat az értékek módosítására, illetve néhány új, mert paraméterrel jelenleg nem rendelkező anyag tulajdonságainak laboratóriumi meghatározása (Megjegyzés: a lehetséges mérések számát es a vizsgálatok végzésének időpontjait, a laboratórium leterheltségének függvényében a konzulens útmutatása alapján kell meghatározni) d) A korrektorral közösen kiválasztott vakolt homlokzati falszerkezetek számítási modelljének összeállítása, viselkedésük meghatározása és összehasonlítása állandósult (steady state) állapot, illetve váltó (tranziens) állapot figyelembe vételével e) Tervezési segédlet alapjainak összeállítása a vizsgálatok és számítások felhasználásával

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
12. Alacsony energiafogyasztású szerelt favázas ház tervezése
Célkitűzés: a feladat egy „gerendaház” külső megjelenésű szerelt faház kialakítású „közel zéró” energiafogyasztású szabadon álló családi ház építészeti konstrukciós és technológiai tervezése.

A feladat:
a) Rövid tanulmányban foglalja össze a réteges szerelt faházak fal-, födém- és padlószerkezeteinek kialakítási lehetőségeit, valamint hő- és páratechnikai jellemzőit b) Készítse el a családi ház engedélyezési tervét M=1:100 méretarányban (alaprajz, metszetek, homlokzatok), és a 7/2006.TNM illetve 40/2012.BM. energetikai rendeletek számítási eljárásainak figyelembe vételével határozza meg a tervezett épület energetikai szempontból (passzív napenergia hasznosítás) legkedvezőbb tájolási irányát c) Egyszerűsített számítási eljárással határozza meg a tervezett épület fajlagos nettó és primer energiafogyasztását, és adja meg az épület energetikai minősítését d) Elemezze az energiafogyasztás csökkentésének, a megújuló energiák alkalmazásának, illetve a közművektől független, autonóm ház kialakításának lehetőségeit e) Készítsen költségbecslést az energetikailag kedvező alternatívák beruházási többletköltségeinek várható megtérülési idejére

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
13. Irodaház függönyfal egységének energia- és költség-optimalizált tervezése
Célkitűzés: Egy monolit vasbeton vázas irodaépület homlokzati egysége a konzulenssel közösen kiválasztott függönyfal rendszer kialakításának konstrukciós, energetikai és technológiai tervezése költségoptimalizálással.

A feladat:
a) Rövid tanulmányban foglalja össze a függönyfalak, és árnyékoló szerkezetek jellemző típusait, történeti fejlődését b) Készítse el a kijelölt homlokzati egység szerelési terveit a kijelölt függönyfal profilrendszerekkel, és hőszigetelő üvegtáblákkal c) Végeselemes szimulációval határozza meg az egyes homlokzati rendszerelemek vonalmenti hőhídjait d) Vizsgálja meg az alternatív konstrukciós kialakítású homlokzati egységek szoláris energianyereségét, illetve transzmissziós energiaveszteségét, figyelembe véve a szükséges árnyékolók, illetve esetleges hővédő üvegezés alkalmazásának lehetőségét, és az elérhető energia megtakarítások költségvonzatát e) Készítsen költségbecslést az egyes energetikailag eltérő függönyfal változatokra f) Határozza meg az energetikai és költség oldalról optimalizált konstrukciós változatot

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
14. Több lakásos társasház megvalósításának technológiai tervezése
Célkitűzés: egy több lakásos társasházi együttes épületszerkezeti/technológiai szempontú tervellenőrzése, energetikai vizsgálata és minősítése, a megvalósítás folyamatának és kivitelezési részleteinek technológiai tervezése.

A feladat:
a) A meglévő tervanyag átvizsgálása, elemzése (tervellenőri tevékenység végzése) és észrevételezése b) Javaslattétel esetleges tervmódosításra vagy kiegészítésre (szükség szerint) c) A meglévő terv szerinti épület energetikai minőségének ellenőrzése egyszerűsített számítással d) Az épület szerkezeti-szakipari részleteinek tervezése, a vonal menti hőhidak hatásának figyelembe vétele véges differenciák módszerén alapuló szimulációval, az energetikai tanúsítvány korrekciója e) Részletes technológiai leírás, költségbecslés és kivitelezési idő-ütemezés f) Az építési helyszín berendezésének tervezése

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
15. Acél tartószerkezetű bemutatóterem technológiai és konstrukciós tervezése
Célkitűzés:

A feladat:
a) Előkészítő tanulmány (acél tartószerkezeti rendszerek és fémtetős napenergia hasznosítási lehetőségek) b) Vázlattervek 2 variációban c) Csomóponti részlettervek d) Épületfizikai és energetikai számítás, a megújuló energiák nélküli, illetve megújuló energiákat hasznosító épület energetikai összehasonlítása költség- és megtérülés elemzéssel Vonalmenti hőhidak hőátbocsátási tényezőjének részletes vizsgálata végeselemes számítási modellen e) Részletes technológiai műleírás a két változatra, a két rendszer szereléstechnológiai összehasonlító elemzésével, becsült szerelési idő- és költségütemezéssel

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
16. Aktív energiahasznosító kiállító csarnok technológiai és konstrukciós tervezése
Célkitűzés: Megújuló energiák alkalmazási lehetőségeit bemutató kiállítási csarnok konstrukciós, épületszerkezeti, technológiai és épületfizikai tervezése fokozottan energiatakarékos minőséggel, Kingspan homlokzati- és tetőelemek felhasználásával.

A feladat:
a) Előkészítő tanulmány (homlokzati és tetőrendszerek, napenergia hasznosítási lehetőségek) b) Vázlatterv készítése alternatív megoldások figyelembe vételével c) Csomóponti részlettervek d) Épületfizikai és energetikai számítás, az energiafogyasztás optimalizálása e) Vonalmenti hőhidak hőátbocsátási tényezőjének részletes vizsgálata végeselemes számítási modellen f) Részletes technológiai műleírás, szereléstechnológiai elemzés, becsült szerelési időés költségütemezés

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
17. Panelszerkezetű épület felújítása szerelt kerámia homlokzatburkolattal
Célkitűzés: panelszerkezetű lakóépület energetikai vizsgálata, felújítási technológiájának meghatározása, az energetikai minőség változásának ellenőrző számítása, a kivitelezési technológia meghatározása, és a felújítás megtérülési idejének számítása.

A feladat:
a) Előkészítő tanulmány (panel szerkezetű épületek csomóponti kialakítása, külső vasbeton kéreg megerősítésének lehetősége) b) Egy adott, létező panelszerkezetű társasház energetikai állapotfelmérése és minősítése egyszerűsített számítási módszerrel c) Építészeti felújítási alternatívák energetikai hatásának vizsgálata egyszerűsített számítási módszerrel d) A panelszerkezeti csomópontok eredeti, illetve felújított állapotának energetikai vizsgálata, vonal-menti hőhídjainak hatását figyelembe vevő energetikai számítása, végeselemes szimuláció segítségével e) Gépészeti felújítási alternatívák energetikai hatásának elemzése f) A külső kéregpanel megerősítésének és a hátszellőztetett kerámia burkolatos homlokzatképzésének tervezése, szálas anyagú hőszigeteléssel. (Homlokzatkiosztási tervbeforgatott metszetekkel) g) A tervezett rekonstrukció részletes kivitelezési technológiai leírásának elkészítése h) A felújítás megtérülési idejének becslése

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
18. Passzív napenergia-hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata
Célkitűzés: egy szabadon álló kétszintes családi háznál a direkt és indirekt passzív napenergia hasznosítási lehetőségek vizsgálata, és figyelembe vétele az energetikai számítások során.

A feladat:
a) Megadott alaprajzi séma alapján a lakóépület vázlattervének elkészítése b) Csomóponti részletek tervezése és a vonal menti hőhidak végeselemes hőtechnikai szimulációja c) A direkt és indirekt napenergia hasznosítási lehetőségek (trombfal, télikert) energetikai számítási módszerek feltárása d) Passzív energiahasznosítási alternatívák tervezése, a betervezett alternatív megoldások energetikai minőségének meghatározása és összehasonlító elemzése e) A teljes lakóépület energetikai minőségének meghatározása f) A kivitelezés technológiai műleírása, részletesen kiemelve a passzív napenergia hasznosítási céllal tervezett épületelemek beépítésének technológiai lépéseit g) Az épület megvalósítási költségének és kivitelezési időszükségletének közelítő számítása (költségbecslése)

Konzulens: Dr. Csanaky Judit Emília
MSc
1. Iparosított építési móddal épült lakóépületek fenntarthatósági szempontok szerinti rekonstrukciója
Célkitűzés: az iparosított építési mód alkalmazását Franciaországban, Németországban és Dániában is hatalmas lakótelepek jelzik. Ezen lakótelepek felújítása cca. két évtizede megkezdődött, és példaértékű rekonstrukciós megoldásokat mutat. Az iparosított építés-móddal épült lakóépületek épületenergetikai felújítására során ma Magyarországon többnyire utólagos homlokzati hőszigetelés elhelyezése és nyílászárócsere valósul meg. A fenntarthatósági szempontok ezen túlmutatnak, a pillanatnyi fűtési energia megtakarításon felül az épületek komplexebb felújítását és átalakítását igénylik, felismerve azt, hogy az épületekre még hosszú évtizedekig szükség van. A diplomamunka a jövőbeli igényeket is kielégítő rekonstrukciós lehetőségeket mutatja be.

A feladat:
- A diplomamunka megírását a követendő európai példákat bemutató tanulmány alapozhatja meg.; A diplomamunkának tartalmaznia kell legalább egy lakóépületre vonatkozó rekonstrukciós terv engedélyezési szintű terveit (az esetleges szerkezeti újításokról rész-letterveket is), a műszaki leírást a szükséges kiegészítő energetikai számításokkal, és a rekonstrukciós megoldások szakszerű indoklását.

Konzulens: V. Horn Valéria DLA - Dr. H. Baráti Ilona
2. Napterek épületszerkezeti és energetikai vizsgálata
Célkitűzés: a napterek és télikertek a lakóépületek fontos kiegészítő terei. Nemcsak funkcionális szempontból jelentenek a lakásminőségben értéknövekedést, hanem a lakások energiaellátásában is szerepük van passzív napenergia hasznosításukkal.

A feladat:
- A diplomamunka tekintse át a napterek főbb épületszerkezeti rendszereit.; A diplomamunka tartalmazza egy adott épülethez kapcsolódó naptér épületszerkezeti részletterveit, adjon megoldást a naptér nyári hőterhelésének csökkentésére, valamint energetikai számítással igazolja a szerkezet energetikai előnyét.

Konzulens: V. Horn Valéria DLA
3. Talajjal takart épületszerkezetek rekonstrukciójának vizsgálata
Célkitűzés: A hazai épületállomány öregedése a rekonstrukciós feladatok növekedését vonja maga után. A vízszigetelések becsült élettartama alapján az épületek többsége utólagos vízszigetelésre szorul. A diplomamunka célja esettanulmányok vizsgálatán keresztül a jellemző károk, majd megoldási javaslatok elemzése, típusmegoldások kidolgozása.

A feladat:
- utólagos vízszigetelési megoldások vizsgálata, összehasonlító elemzése; Hőtechnikai teljesítmény fokozásának lehetőségei; Adott épület elemzése, felújítási változatok kidolgozása és értékelése, energetikai vizsgálata; Folyamatban lévő, vagy elkészült utólagos vízszigetelésű családi ház/középület rész-letes elemzése

Konzulens: Dr. Dudás Annamária
4. Padlórekonstrukció feladatai és lehetőségei különböző funkciójú épületek és építmények esetében
Célkitűzés: az épületek padlószerkezetei kapják a használatból adódó legnagyobb igénybevételeket. Tárgyalásuk is nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az épületszer-kezetek rekonstrukciója körében. A diplomamunka a tématerület átfogó ismeretanyagának elsajátítását célozza, figyelembe véve a környezetbarát felújítás szempontrendszerét.

A feladat:
- járófelületek követelményei, tartóssága, rekonstrukciós lehetőségek vizsgálata; Funkció szerinti követelmények csoportosítása, anyagválasztási mérlegelés; Burkolatok és felújításuk: köz-, ipari- és lakóépületek, valamint hidak padló-, illetve gyalogos pályaszerkezetei esetében; Részletes vizsgálat és javaslatadás a BME K. épület bejárati kültéri közlekedő területeinek (kiemelten a főbejárati előlépcső és környezete) lehetséges felújítási változataira

Konzulens: Dr. Dudás Annamária
5. Új építésű üvegházak dinamikus épületszimulációval történő vizsgálata, életciklusra vetített költség (LCC) elemzése az MTA Vácrátóti Arborétumában (az MTA-val kötött együttműködési megállapodás keretében).
Célkitűzés: a diplomázók épületenergetikai ismereteire építve energetikai és bekerülési költségszámításokkal mélyítsék el tudásukat üvegházak elemzésével, fejlesztési lehetőségének megfogalmazásával.

A feladat:
- Megvalósult üvegházaz létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak elemzése.; Fejlesztési lehetőségek megfogalmazása tervi fejezetekkel illusztrálva.; Javasolt beruházások energetikai és gazdasági mutatóinak számítása.; Tanulságok megfogalmazása, összegzése.

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD
6. Felújított vagy új többszintes épületek vizsgálata életciklus alatti környezeti hatás (LCA) és életciklusra vetített költség (LCC) elemzésekkel
Célkitűzés: a diplomázók épületenergetikai ismereteire építve energetikai és bekerülési költségszámításokkal mélyítsék el tudásukat energetikai beruházások hasznosságának te-rületén, felújított vagy új építésű házak elemzésével, fejlesztési lehetőségének megfogal-mazásával.

A feladat:
- Mintaépület ismertetése.; Beruházások energetikai és gazdasági mutatóinak számítása.; Gazdasági optimumra törekvő fejlesztési javaslatok megfogalmazása.; Életciklus alatti környezeti terhelés változásának bemutatása.

Konzulens: Medgyasszay Péter PhD, Dr. Szalay Zsuzsa
8. Történeti épületek energiatudatos felújításának lehetőségei
Célkitűzés: a történeti/műemlék épületek energiatudatos felújítása az építészeti értékek megőrzése miatt akadályokba ütközik, számos intézkedés nem vagy csak korlátozottan alkalmazható. A szakdolgozat célja a történeti épületek jellemző problémáinak megismerése és megoldási lehetőségek keresése.

A feladat:
- irodalmi összefoglalás a történeti épületek felújításának lehetőségeiről, megvalósult példák elemzése; Egy adott épület részletes elemzése, a problémák feltárása, felújítási terv készítése részlettervekkel alátámasztva; A lehetséges beavatkozások összehasonlítása és értékelése energetikai számításokkal.

Konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa – Medgyasszay Péter PhD
9. Kéthéjú homlokzatok energetikai szempontú vizsgálata
Célkitűzés: a kéthéjú üveghomlokzatoknak téli és nyári feltételek között is lehetnek előnyös tulajdonságai. A diploma célja a hazai klímára leginkább alkalmas változatok megkeresése és elemzése.

A feladat:
- irodalmi összefoglalás a kéthéjú homlokzatok típusairól, előnyök – hátrányok megfogalmazása; Kéthéjú homlokzat energetikai vizsgálata, a különböző kialakítások összehasonlító elemzése, következtetések levonása

Konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa
10. Energiatudatos épületfelújítás tervezése mérnöki eszközökkel és heurisztikus optimalizációs eljárással
Célkitűzés: Míg a mérnöki gyakorlat egy épület „optimális” felújítását néhány felújítási változat energiaigényének és beruházási költségének összehasonlítása alapján választja ki, a valódi optimumot csak matematikai optimalizációs eljárásokkal találhatjuk meg.

A feladat:
- a mérnöki gyakorlatban és a matematikában alkalmazott optimalizációs eljárások áttekintése; Energia- és költséghatékony felújítás tervezése egy adott épület esetén mérnöki eszközökkel, illetve matematikai optimalizációs eljárások segítségével, az eredmé-nyek összehasonlítása, következtetések levonása

Konzulens:
11. Lakóépületekben kialakuló nyári hőállapotot befolyásoló tényezők
Célkitűzés: A lakóépületekben kialakuló nyári hőállapotot hagyományos építészeti eszközökkel (árnyékolás, éjszakai szellőztetés, hőtároló tömeg, stb.) és innovatív technológiák alkalmazásával is jelentősen lehet befolyásolni (fázisváltó anyagok, szélkémények, stb.) A diplomamunka célja ezen eszközök megismerése és elemzése.

A feladat:
- irodalmi összefoglaló a nyári hőkomfortot befolyásoló hagyományos és innovatív passzív technikákról; Néhány kiválasztott eszköz hatása egy adott épület példáján vizsgálva, változatok elemzése, következtetések levonása.

Konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa – Medgyasszay Péter PhD
12. Épület és közlekedés által okozott környezetterhelés vizsgálata
Célkitűzés: Az épületek nemcsak megépítésük és üzemeltetésük révén terhelik a környezetet, hanem az infrastruktúra kiépítése és a lakók rendszeres közlekedése (iskolába, munká-ba való ingázás) révén is. A diplomamunka célja az épület és a hozzá kapcsolódó közle-kedés környezetterhelésének vizsgálata, következtetések levonása.

A feladat:
- irodalmi összefoglaló a környezetterhelés értékelési módszereiről, épület és közlekedés együttes vizsgálati eredményeiről.; Egy adott épület és a hozzá kapcsolódó közlekedés környezeti hatásainak számszerűsítése életciklus elemzés segítségével (LCA), változatok összehasonlítása

Konzulens: Dr. Szalay Zsuzsa + Út és Vasútépítési Tanszékről konzulens
13. Budapesti bérházak jelenkori hasznosításának lehetőségei, szemléltetve az ........ alatt álló ingatlanon
Célkitűzés: a dolgozatban a Budapesten nagy számban megtalálható, a századforduló környékén épült bérházak problémájának, funkcióváltásának esetleges megoldási lehető-ségei kerülnek bemutatásra, egy konkrét épület példáján. A bérházak többsége a funkci-onalitás tekintetében elavult, sok szempontból képtelen korunk igényeit kielégíteni, mégis nagyon fontos részét képezi az épületállománynak. Szükséges, hogy megteremtsük annak feltételeit, hogy ezek az épületek a kor igényeinek és komfortelvárásainak megfelelően használhatókká váljanak, a ma ingatlanpiacán méltó helyüket megtalálva újra fontossá, értékessé válhassanak. Jelen dolgozatban felmérésre kerülnek a már felújított, esetleg funkcióváltáson átesett bérházakkal szemben jelenleg támasztott piaci igények, majd egy adott épületen, a Budapest ........ alatt álló épületen szemléltetve bemutatásra kerülnek reális hasznosítási alternatívák. A legéletképesebb, piacképesebb funkció alternatíva kiválasztása után az ehhez szükséges átalakítások konkrét műszaki megoldásai és ezek gazdaságosságának vizsgálata is megtörténik. A diplomamunka feladata egy, az összefoglalt követelményeket kielégítő megoldás kidolgozása.

A feladat:
- Bevezető tanulmány, a problémák és a célok összefoglalása. - A tárgyalt korszak építészetének bemutatása, hangsúlyozottan műszaki szempontok alapján: szerkezet, anyagok, energetikai jellemzők.; A tárgyalt korszak bérházépületeinek sorsa: az igények és a szociális környezet változása.; Piac és funkcióalternatíva analízis, publikus adatbázisokra támaszkodva; Az újrahasznosítás/újjáépítés műszaki modelljei, ideértve a szerkezet és az épület-energetika szempontjait – általában és a konkrét épületre vetítve.; Az egyesített műszaki-gazdasági optimum keresésének folyamata és módszere – már csak a konkrét épületre vetítve.; Az újrahasznosítás/újjáépítés gazdasági modelljei – általában és a konkrét épületre vetítve.

Konzulens: Dr. Schrancz Mihály, Dr.Déry Attila